عنوان : درباره آموزشگاه تاریخ : 12 مهر 1392

موسسه ما با ساختار خصوصی و با هدف شرکت فعال، موثر و سودمند در ارائه آموزشهای مورد نیاز روزجامعه و دنیا، شروع به کار کرده تا زنجیره زندگی را در حلقه های انسانی، آموزش و یادگیری، پرورشی و اخلاقی بهم آمیزد